چه مقداری می خواهید اهدا کنید؟

ایجاد خانواده های قوی تر در جامعه افغانستان

به وبسایت نور و نمک

کارگاه آموزشی تحکیم روابط خانوادگی و ایجاد پایه ای قوی برای آینده.

شنبه، ششم ماه جون

خانواده سنگ بنای فرهنگ و جامعه افغانستان است. در این کارگاه، استراتژی ها و ابزارهایی برای ایجاد روابط خانوادگی قوی تر و ایجاد پایه ای قوی برای آینده بررسی خواهیم کرد. ما موضوعاتی مانند ارتباط، حل تعارض و فرزندپروری را پوشش خواهیم داد و نکات و توصیه های عملی را برای ایجاد خانواده های سالم و شاد ارائه خواهیم کرد.

1000 ROWLAND ST Clarkston, GA 30021
به وبسایت نور و نمک

ثبت نام

لطفا از طریق فورم آنلاین زیر برای فستیوال ثبت نام کنید.

تشکر از شما
پیام شما با موفقیت ارسال شد
در ارسال فورم مشکلی پیش آمده است