چه مقداری می خواهید اهدا کنید؟

زمانی برای پرستش

March 28, 2023

عبادت کلیسا و سلامت روان

کشف کنید که چگونه عبادت و معنویت کلیسا می تواند بهزیستی ذهنی و عاطفی را ارتقا دهد.

به وبسایت نور و نمک

تماس با ما

از طریق فورم آنلاین با ما در تماس شوید

تشکر از شما
پیام شما با موفقیت ارسال شد
در ارسال فورم مشکلی پیش آمده است