چه مقداری می خواهید اهدا کنید؟

زمانی برای پرستش

March 28, 2023

یافتن جامعه در عبادت کلیسا: اهمیت ارتباط و تعلق

نقش عبادت کلیسا در تقویت حس اجتماع، ارتباط و تعلق را کشف کنید.

به وبسایت نور و نمک

تماس با ما

از طریق فورم آنلاین با ما در تماس شوید

تشکر از شما
پیام شما با موفقیت ارسال شد
در ارسال فورم مشکلی پیش آمده است